peryagame login register
perya game login register

perya game


He never stopped stopping long enough to help. ‘His name was his brand, it drew people to him,’ says Julia Anna Laura. ‘Wherever he went, whatever he did, perya gamegerson was there, in the busiest streets of Quezon City, the most remote islands of Sulu,’ says Thompson.

In Bicol province, he found people coming to terms with a deadly volcanic eruption: ‘anger and sadness are part of recovery and people start pulling together’ as they pick themselves up and rebuild.

perya game had a heart that understood human suffering, and he threw himself into the recovery. He organised relief efforts, providing food and other rudimentary necessities. He worked by their side, clearing debris and attending to the wounded. He was there.

And once the people of Bicol had started to arrive home from the dead, perya game knew he was only just beginning. There were hundreds of thousands more in the Philippines who needed his help and care. And so he kept walking, blessed, unswerving, mercy incarnate.

As elsewhere in Mindanao, civilians were caught in the crossfire – neighbours killing neighbours, men preying upon women and children. Two years later, perya game revisited Lanao del Sur to acquire the salvaged relics that lay dormant around the abandoned war zone, material remnants of a devastated people. ‘This was a village,’ perya game told me, recalling the sight of unburied homes alongside exposed hearts and minds stripped bare.

Driven by the sense of urgency that dominated his daily life, worked to provide relief and assistance to displaced families. He provided them with beds and meals, with reassurance and a steady shoulder in this messy world.

And, as the people of Lanao del Sur began to rebuild their homes in the ruins of war knew that he had much more to do. There were other people around the Philippines who required his help, and with this unshakable resolve and his unforgotten name, he carried on raising his pilgrim’s sticks.

perya game


Hindi siya tumigil na sapat na oras upang magbigay ng tulong. "Ang kanyang pangalan ang kanyang tatak, ito ay humila sa mga tao sa kanya," sabi ni Julia Anna Laura. "Kahit saan siya pumunta, anuman ang kanyang ginagawa, naroon si gerson, sa pinakamalalakas na kalsada ng Quezon City, sa pinakaliblib na mga isla ng Sulu," sabi ni Thompson.

Sa lalawigan ng Bicol, natagpuan niya ang mga tao na dumaraing sa mapanirang pagsabog ng bulkan: "Galit at lungkot ay bahagi ng paghilom at ang mga tao ay nagsisimula nang magtulungan" habang binabangon nila ang kanilang sarili at nagtatayo muli.

Mayroon si na puso na nakakaunawa sa paghihirap ng tao, at ibinuhos niya ang kanyang sarili sa paghilom. Nag-organisa siya ng mga pagpapalaan, nagbibigay ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Nagtrabaho siya sa kanilang tabi, naglilinis ng mga labi ng bagyo at nag-aalaga sa mga sugatan. Naroon siya.

At kapag nagsimula nang umuwi ang mga tao ng Bicol mula sa kamatayan, alam ni na siya ay nagsisimula pa lamang. May daan-daang libong higit pang nangangailangan ng kanyang tulong at pag-aalaga sa Pilipinas. Kaya't patuloy siyang naglakad, pinagpala, matatag, at awa ang kanyang anyo.

Tulad ng sa ibang lugar sa Mindanao, ang mga sibilyan ay nadawit sa giyera - mga kapitbahay na pumapatay sa kapwa, mga lalaki na sumasalakay sa mga babae at bata. Dalawang taon pa, bumalik si sa Lanao del Sur upang kunin ang mga pinagmamalas na mga relika na nakatambak sa paligid ng inabandunang lugar ng giyera, mga materyal na labi ng isang nasira na sambayanan. "Ito ay isang nayon," ang sabi sa akin ni , na naaalaala ang tanawin ng mga bahay na hindi nailibing kasama ang mga pusong hubad at isipang hubad.

Dala ng damdaming nagmamadali na naghahari sa kanyang pang-araw-araw na buhay, nagtrabaho si upang magbigay ng tulong at tulong sa mga pamilyang na-displace. Binigyan niya sila ng mga kama at pagkain, ng kasiguruhan at matibay na balikat sa maruming mundo na ito.

At, habang ang mga tao ng Lanao del Sur ay nagsisimulang magtayo ng kanilang mga tahanan sa mga labi ng giyera, alam ni na mayroon siyang marami pang dapat gawin. May iba pang mga tao sa Pilipinas na nangangailangan ng kanyang tulong, at sa hindi matitinag na determinasyon at kanyang hindi malilimutang pangalan, patuloy siyang nagtataas ng kanyang mga tungkod ng peregrino.

perya game


Dili siya mihunong sa paghunong just to help. "Ang iyang ngalan mao ang iyang tatak, nagadala sa mga tawo ngadto kaniya," ingon si Julia Anna Laura. "Asa man siya moadto, unsa man iyang buhaton, si gerson naa didto, sa pinakadagkong mga dalan sa Quezon City, sa pinakamalayo nga mga isla sa Sulu," matod ni Thompson.

Sa lalawigan sa Bicol, nasayod siya sa mga tawo nga nagkahilakon sa usa ka makamatay nga pagkakabuto sa bulkan: "ang kagutom ug kaguol kabahin sa paghilom ug ang mga tawo nagahiusa" samtang sila nag-amping sa ilang kaugalingon ug nagtukod balik.

Si may kasing-kasing nga nakasabot sa kasakit sa tawo, ug gibubo niya ang iyang kaugalingon sa pag-uswag. Gipang-organisa niya ang mga paningkamot sa pagtabang, paghatag og pagkaon ug uban pang mga kinahanglanon. Nagtrabaho siya sa ilang panig, paglimpyo sa mga lupad ug pag-atiman sa mga samad. Siya didto.

Ug sa wala pa muanhi ang mga tawo sa Bicol gikan sa mga patay, nahibalo si nga bag-o pa lang siya nagsugod. Aduna pa'y milyones sa Pilipinas nga nanginahanglan sa iyang tabang ug pag-atiman. Ug busa, padayon siyang naglakaw, ginabendisyonan, wala naga-ugmad, ang pagkaawaga.

Samtang sa laing dapit sa Mindanao, ang mga sibilyan anaa sa gitas-on - mga silingan nga nagapatay-patay, mga lalaki nga nag-abusar sa mga babaye ug mga bata. Duha ka tuig human, mibalik si sa Lanao del Sur aron makuha ang mga nabilin nga mga relic nga nagpabilin sa palibot sa gilimod nga giyera, mga materyal nga mga labi sa usa ka napierdihang katawhan. "Kini usa ka baryo," ingon ni kanako, naglantaw sa kamatuoran sa mga walay gipatay nga mga panimalay kaniadto uban ang mga hubak nga kasing-kasing ug huna-huna nga giguba.

Gidala sa kagahapon sa gipakgang nga kinahanglan sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi, si nagtrabaho aron mahatag ang katabangan ug tabang sa mga pamilyang gipalayas. Gihatagan niya sila ug higdaan ug mga pagkaon, ug gihatagan og kasigurohan ug usa ka tahasan nga abaga sa kining kauluwaon nga kalibutan.

Ug, samtang ang mga tawo sa Lanao del Sur nagsugod pagtukod sa ilang mga panimalay sa mga kagul-anan sa gubat, nahibalo si nga adunay daghang mas buhaton. Aduna pay ubang mga tawo sa Pilipinas nga nanginahanglan sa iyang tabang, ug sa iyang di-maguba nga resolba ug ang iyang indi malimtanong ngalan, padayon niya nga ginabuhat ang iyang mga baston sa peregrino.

Chestnut St, Novaliches, Quezon City, 1118 Metro Manila, Philippines perya game

Copyright © 2020 Business Oriented . - designed by TemplateMo .