peryagame login register
perya game login register

casino free peryagame


At the twilight of the ‘Casino Free Peryagame’, in the background soundscape of potential/inevitable/brush-of-destiny, quietly slides, in the penetration propensities of a deck-of-shuffled-perya, the proximity ritual of the free game. At the twilight of the ‘Casino Free Peryagame’, in the background soundscape of potential/inevitable/brush-of-destiny, quietly slides, in the penetration propensities of a deck-of-shuffled-perya, the proximity ritual of the free game.

And at first, the game we can all play for free seems like just that: an innocently generous gesture, an invitation that’s extended, freely, to all who pass through its entry hall, begging to be admitted by virtue of costing nothing at all. But linger a while, and you’ll start to realise that the games we’re all invited to play are not as innocent as they seem. Because underneath this invitation to give it a spin, yours truly, if you care to listen, speaks of love, of longing, of luck. Because each time we spin the wheel, draw the dice, deal a hand, a thing of possibility has been born.

At the very malliard of this dream emporium, where the trying-to-see-in-the-dark steps to the rhythm of glasses clinking, and couples standing quietly far apart – itself a subversion – the free game becomes more than a gift. It is a vowel, an invitation slipped to the drunken hitchhiker and seasoned gambler alike to join in their incognito coolie-line tango. From the darkness of its hermetically sealed chamber the free game sings to us with the elusiveness of a siren’s song, of a possibility that, for the moment, pierces the veil of its chasm, and we may, just for this one time only, escape.

To know what it means to play for free is to know what it means to want, which is to know what it means to risk, and what it means to reward. Each member of the game becomes a storyteller, and every hand a new and unique adventure. This, here, is a ritual, a ‘communion between mortal and muse’.

Why, then, in the midst of its bling and allure, does the palace of wager offer this gift of contingency? The answer does not lie in alchemic chance but in those arts of seduction and seductions of invitation. For what the free play accomplishes is less a matter of barter than of baptism, a sacramental drama that turns voyeurism into vocation. So even while the mercenary spirit continues to guide the gambler, once more the Grasshopper and the Ant unite in the temples of speculation.

With its very real illusions and its illusionary realities, the ‘Casino Free Peryagame’ is a living relic of myth. Passed from player to player by word of mouth in a world where a slot is ‘hot’ or ‘cold’, the free game is a secret, a promise in the labyrinth of chance, an always-open invitation: Come dance with me. In the halls where chance is in the air, electricity crackles through slot machines that are alive (at least they seem that way on a Saturday night), and to witness a thing like the free game is to look right into somebody’s dream.

Yet as the night progresses with its stars reclaiming the paths once trampled by ancient feet and as the Shyla whispers her secrets to the nightfall, the ‘Casino Free Peryagame’ is still a clearing of untold stories and unfolding worlds, a bulwark against disillusionment, a paradox that the unyielding hopefulness of the untrammelled mind continues to bathe in the cold, hard light of reason: the free game that beckons a player to the gates of Chance, to play not merely for what is to be won but for what may be.

Thus the ‘Casino Free Peryagame’, by virtue of its status as make-believe, is rendered more than just a story – more than entertainment – woven out of the dreams and destinies of human beings with their yearnings, their anxiety, their wanting and despair. It is, above all, creation out of the same material: the living breath that feeds the living world; the capacity of human imagination to transcend the boundaries of so-called reality and so, through make-believe, become living legends. And in the enervation of the world of make-believe, or the free game, when the candles flicker out and it is time to rejoin the world of ‘reality’, in the faint light of pre-dawn silence one can witness in that moment when the reality of the free game envelops the living world, the willingness of the world in embracing the free game as part of its world, the world itself willing to sacrifice itself for the sake of the game

casino free peryagame


Sa dapit-hapon ng "Casino Free Peryagame," sa likod ng tunog ng potensyal/kapalaran/saglit ng tadhana, tahimik na dumudulas, sa pagtagos ng isang baraha ng perya, ang ritwal ng libreng laro. Sa dapit-hapon ng "Casino Free Peryagame," sa likod ng tunog ng potensyal/kapalaran/saglit ng tadhana, tahimik na dumudulas, sa pagtagos ng isang baraha ng perya, ang ritwal ng libreng laro.

At sa una, ang laro na maaari nating lahat na laruin ng libre ay tila ganun lang: isang inosenteng mapagbigay na galaw, isang imbitasyon na pinararating ng malaya, sa lahat ng dumadaan sa pintuan nito, nagmamakaawang pumasok dahil walang halaga ito. Ngunit manatili ng sandali, at mapapansin mo na ang mga laro na imbitado tayong lahat na laruin ay hindi kasing-inosente ng kanilang tila. Dahil sa ilalim ng imbitasyong ito na subukan, kung makikinig ka, nagsasalita ng pag-ibig, ng pagnanasa, ng suwerte. Dahil sa tuwing pinaikot natin ang roleta, itatapon ang dice, maghahati ng baraha, isang bagay ng posibilidad ay isinilang.

Sa mismong sentro ng pangarap na emporium na ito, kung saan ang pagsubok na makita sa dilim ay sumusunod sa ritmo ng tunog ng baso, at ang mga magkasintahan ay tahimik na nakatayo sa malayo sa isa't isa - isang pagsalungat mismo - ang libreng laro ay nagiging higit pa sa isang regalo. Ito ay isang patinig, isang imbitasyon na pinararating sa lasing na manlalakbay at sa batikang manunugal na sumali sa kanilang palihim na sayaw. Mula sa dilim ng hermetikong selyadong silid, ang libreng laro ay umaawit sa atin ng pagiging mailap ng awit ng sirena, ng isang posibilidad na, sa sandaling ito, ay tumatagos sa tabing ng kanyang bangin, at maaari tayong, sa pagkakataong ito lamang, makatakas.

Upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng maglaro ng libre ay malaman kung ano ang ibig sabihin ng maghangad, na siyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng magpanganib, at kung ano ang ibig sabihin ng gantimpala. Ang bawat kasapi ng laro ay nagiging tagapagsalaysay, at ang bawat baraha ay isang bagong at natatanging pakikipagsapalaran. Ito, dito, ay isang ritwal, isang "komunyon sa pagitan ng mortal at musa."

Bakit, kung gayon, sa gitna ng karangyaan at karilagan, ang palasyo ng pustahan ay nag-aalok ng regalong ito ng contingency? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa alkemikong pagkakataon kundi sa mga sining ng pang-aakit at pang-aakit ng imbitasyon. Para sa kung ano ang nagagawa ng libreng laro ay mas kaunti sa barter kundi sa binyag, isang sakramental na drama na nagpapalit ng voyeurism sa bokasyon. Kaya kahit na patuloy na ginagabayan ng mercenaryong espiritu ang manunugal, minsan pa, ang Grasshopper at ang Ant ay nagkakaisa sa mga templo ng spekulasyon.

Sa kanyang napakatotoong ilusyon at mga ilusyonaryong realidad, ang "" ay isang buhay na relikya ng mito. Pinaasa mula sa manlalaro hanggang sa manlalaro sa pamamagitan ng salita ng bibig sa isang mundo kung saan ang isang slot ay "mainit" o "malamig," ang libreng laro ay isang lihim, isang pangako sa labyrinth ng pagkakataon, isang palaging bukas na imbitasyon: Halika't sumayaw sa akin. Sa mga bulwagan kung saan ang pagkakataon ay nasa hangin, ang kuryente ay dumadaloy sa mga slot machine na buhay (o kahit mukhang ganoon sa Sabado ng gabi), at upang masaksihan ang isang bagay tulad ng libreng laro ay upang tumingin nang diretso sa pangarap ng isang tao.

Ngunit habang ang gabi ay umuusad kasama ang mga bituin na muling nag-aangkin ng mga landas na minsang tinapakan ng mga sinaunang paa at habang ang Shyla ay bumubulong ng kanyang mga lihim sa pagbagsak ng gabi, ang "" ay isang paglilinaw ng mga hindi pa nasasabing kuwento at umuusbong na mga mundo, isang tanggulan laban sa kawalang-pag-asa, isang paradox na ang hindi matinag na pag-asa ng hindi nabagong isip ay patuloy na naliligo sa malamig, matigas na liwanag ng katwiran: ang libreng laro na nagpapasok sa manlalaro sa mga pintuan ng Pagkakataon, upang maglaro hindi lamang para sa kung ano ang maaaring mapanalunan kundi para sa kung ano ang maaaring maging.

Kaya ang "," sa pamamagitan ng kanyang katayuan bilang make-believe, ay ginagawang higit pa sa isang kuwento - higit pa sa aliwan - habi mula sa mga pangarap at kapalaran ng mga tao na may kanilang mga hangarin, kanilang pagkabalisa, kanilang paghahangad at pagkawalang-pag-asa. Ito ay, higit sa lahat, isang paglikha mula sa parehong materyal: ang buhay na hininga na nagpapakain sa buhay na mundo; ang kapasidad ng imahinasyon ng tao na lampasan ang mga hangganan ng tinatawag na realidad at sa gayon, sa pamamagitan ng make-believe, maging mga buhay na alamat. At sa pagkaubos ng mundo ng make-believe, o ang libreng laro, kapag ang mga kandila ay nagningas at oras na upang muling sumali sa mundo ng "realidad," sa mahinang liwanag ng tahimik na madaling araw ay makikita sa sandaling iyon kapag ang realidad ng libreng laro ay yumakap sa buhay na mundo, ang kahandaang ng mundo na yakapin ang libreng laro bilang bahagi ng kanyang mundo, ang mundo mismo ay handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng laro.

casino free peryagame


Sa kagabhion sa "Casino Free Peryagame," sa likod sa tunog sa potensyal/kapalaran/saglit sa tadhana, hilom nga midulas, sa pagtagos sa usa ka baraha sa perya, ang ritwal sa libreng duwa. Sa kagabhion sa "Casino Free Peryagame," sa likod sa tunog sa potensyal/kapalaran/saglit sa tadhana, hilom nga midulas, sa pagtagos sa usa ka baraha sa perya, ang ritwal sa libreng duwa.

Ug sa una, ang duwa nga atong tanan mahimong duwaon nga libre mura’g ingon ana lang: usa ka inosenteng mapaghatag nga galaw, usa ka imbitasyon nga libre nga gihatag, sa tanan nga moagi sa iyang pultahan, nga nangayo nga maadmit tungod kay walay bayad. Apan pagpabilin og usa ka mubo nga panahon, ug imong masabtan nga ang mga duwa nga atong giimbitar nga duwaon dili ingon ka inosente sama sa ilang makita. Kay ubos sa kini nga imbitasyon nga hatagan kini og usa ka spin, kung maminaw ka, naghisgot kini sa gugma, sa tinguha, sa swerte. Kay sa matag higayon nga atong paikuton ang roleta, itambog ang dice, magbahin sa baraha, usa ka butang nga posibilidad ang natawo.

Sa mismong sentro niini nga pangandoy nga emporium, diin ang pagsulay nga makita sa kangitngit nagpadayon sa ritmo sa tingog sa baso, ug ang mga magtiayon nga nagbarug nga hilom sa layo sa usag usa - usa ka pagsupak mismo - ang libreng duwa nagmugna og labaw pa sa usa ka regalo. Kini usa ka patinig, usa ka imbitasyon nga gihatag sa lasing nga manlalakbay ug sa batid nga sugarol nga moapil sa ilang palihim nga sayaw. Gikan sa kangitngit sa hermetikong silyadong lawak, ang libreng duwa nag-awit kanato sa pagkabahin sa awit sa sirena, sa usa ka posibilidad nga, sa niini nga higayon, moagi sa tabing sa iyang bangin, ug mahimo’g kita, sa kini nga usa ka higayon lamang, makatakas.

Aron masabtan kung unsa ang buot ipasabot sa pagduwa nga libre mao ang masabtan kung unsa ang buot ipasabot sa pagtinguha, nga mao ang masabtan kung unsa ang buot ipasabot sa pagpaningkamot, ug unsa ang buot ipasabot sa ganti. Ang matag kasapi sa duwa mahimong usa ka magsusulti, ug ang matag baraha usa ka bag-o ug talagsaong pakigbisog. Kini, dinhi, usa ka ritwal, usa ka "komunyon tali sa mortal ug musa."

Ngano, busa, sa taliwala sa karangyaan ug kapinilian, ang palasyo sa pusta naghalad sa kini nga regalo sa contingency? Ang tubag wala magpabilin sa alkemikong tsansa apan sa mga arte sa panglingla ug panglingla sa imbitasyon. Kay unsa ang nahimo sa libreng duwa dili usa ka barter kundi usa ka bunyag, usa ka sakramental nga drama nga nagbag-o sa voyeurismo sa bokasyon. Busa bisan pa ang mercenaryong espiritu nagpadayon sa paggiya sa sugarol, usahay pa, ang Grasshopper ug ang Ant maghiusa sa mga templo sa spekulasyon.

Sa iyang tinuod nga ilusyon ug mga ilusyonaryong realidad, ang "" usa ka buhi nga relikya sa mito. Pinaagi sa pulong gikan sa manlalaro ngadto sa manlalaro sa usa ka kalibutan diin ang usa ka slot mainit o malamig, ang libreng duwa usa ka sekreto, usa ka saad sa labirint sa tsansa, usa ka kanunay nga bukas nga imbitasyon: Umaapil ka ba sa akong sayaw. Sa mga bulwagan diin ang tsansa naa sa hangin, ang kuryente nagdagan sa mga slot machine nga buhi (o bisan pa nagpakita nga ingon ana sa Sabado sa gabii), ug sa pagsaksi sa usa ka butang sama sa libreng duwa mao ang pagtutok diretso sa pangandoy sa usa ka tawo.

Apan samtang ang gabii nagpadayon uban ang mga bitoon nga nag-angkon pag-usab sa mga agianan nga kanhi gilakaw sa mga karaang tiil ug samtang ang Shyla naghinayhinay sa iyang mga sekreto sa pagkahulog sa gabii, ang "" usa ka pagpasabut sa mga wala pa masulti nga mga sugilanon ug nagapanghinayhinay nga mga kalibutan, usa ka tanggulan batok sa kawala sa paglaom, usa ka paradoha nga ang dili matinag nga paglaom sa dili mabag-o nga hunahuna nagpadayon sa pagpaligo sa bugnaw, lisod nga kahayag sa rason: ang libreng duwa nga nagdapit sa manlalaro sa mga pultahan sa Chance, sa pagduwa dili lang alang sa unsay mahimo nga madaog kundi alang sa unsay mahimo.

Busa ang "," pinaagi sa iyang kahimtang isip make-believe, himuong labaw pa sa usa ka sugilanon - labaw pa sa kalingawan - hinimo gikan sa mga pangandoy ug kapalaran sa mga tawo uban sa ilang mga pagtinguha, ilang kabalaka, ilang pangandoy ug pagkapukan sa paglaom. Kini, labaw sa tanan, usa ka pagbuhat gikan sa sama nga materyal: ang buhi nga ginhawa nga nag-atiman sa buhi nga kalibutan; ang kapasidad sa imahinasyon sa tawo nga molabaw sa mga utlanan sa gitawag nga realidad ug sa ingon, pinaagi sa make-believe, mahimong mga buhi nga mga alamat. Ug sa pagkaubos sa kalibutan sa make-believe, o ang libreng duwa, sa diha nga ang mga kandila nagdan-ag ug panahon na aron magbalik sa kalibutan sa "realidad," sa mahinay nga kahayag sa wala pa ang pagbanhaw makita sa kana nga higayon kung ang realidad sa libreng duwa nag-agak sa buhi nga kalibutan, ang kahibalo sa kalibutan nga moambit sa libreng duwa isip bahin sa iyang kalibutan, ang kalibutan mismo nga andam nga isakripisyo ang iyang kaugalingon alang sa kapakanan sa duwa.

peryagames
Lubao St Doña Asuncion, Buhangin, Davao City, Davao del Sur, Philippines casino free peryagame

Copyright © 2020 Business Oriented - designed by TemplateMo.