peryagame login register
perya game login register

how to create a color game perya


# How to Create a Color Game Perya: A Comprehensive Guide

## Introduction

The colourful, clattering, hypnotic, manic, madcap, riotously reckless, enormously entertaining, mind-blowingly enamoured with sound and colour, maddening, magically mercurial, and truly captivating Color Game Perya (a tragicomic spectacle at Filipino fairs and carnivals, where the crowd can go from carrying one player to the rafters to booing and hissing another’s dismissal) – the Philippine folk canon is devoid of chronology, but once a Color Game Perya has been launched, the players’ minds cannot be un-driven. It has to be Hijacked. This Guide has come into existence and is being offered to you – the reader – so that you can Hijack your very own Color Game Perya. In case there is a mistake, and also to show you how not to do it so that you can do it better, you can consult the resource list of links I have put together at the end of this lesson. But it is very easy. It is very straightforward. In this time honoured lesson, I am going to walk you through how to make a Color Game Perya. At the end of this – which by the way, will take several sessions – we should be able to push the ‘Start’ button, watch the havoc we conjured come to life, and proceed to enjoy the mayhem. Here we go. Our very first Content!

## Chapter 1: Planning Your Color Game Perya,how to create a color game perya

### 1.1 Defining Your Vision

Before we consider implementation details, take a second to decide what you think your optimal Color Game Perya should look like. - The size and scale of your event.

- The target audience and demographics.

- The overall theme and atmosphere you want to create.

### 1.2 Setting Goals and Objectives

Establish clear goals and objectives for your Color Game Perya. These may include:

- Providing entertainment for attendees.

- Generating revenue for your organization or charity.

- Promoting cultural heritage and community engagement.

### 1.3 Creating a Budget

Prepare an itemized budget for the above Color Game Perya which takes into account the cost of making the game and the expenses needed to run it. It would include the following expenses:

- Materials and supplies for building the game.

- Permit fees and insurance.

- Staffing and operational expenses.

## Chapter 2: Designing the Game Mechanics,how to create a color game perya

### 2.1 Choosing the Wheel Design

The centrepiece of the Color Game Perya is the wheel. Take into consideration:

- The size and materials of the wheel.

- The colors and visual design of the segments.

### 2.2 Determining the Betting Options

Decide on the betting options available to players. Common options include:

- Single-color bets: Players bet on a single color.

- Combination bets: Players bet on multiple colors.

- Special bets: Unique betting options, such as betting on adjacent segments or specific patterns.

### 2.3 Establishing Payout Structure

Detail the payout structure based on winning bets. This can vary depending on:

- The desired level of profitability for the game.

how to create a color game perya


# Paano Gumawa ng Laro ng Kulay sa Perya: Isang Komprehensibong Gabay

## Panimula

Ang makulay, maingay, nakahuhumaling, kaululan, masigla, katakataka, nakalulula, at tunay na kapana-panabik na Laro ng Kulay sa Perya (isang trahediyang-komedyang palabas sa mga perya at karnabal sa Pilipinas, kung saan ang mga manonood ay maaaring magsaya at sumuporta sa isang manlalaro ngunit biglang magbuboo at sisihin ang iba sa pagkatalo) – ang Filipino folk canon ay walang kronolohiya, ngunit kapag isang Laro ng Kulay sa Perya ay nagsimula na, ang isipan ng mga manlalaro ay hindi na maaaring basta-bastang mawala. Ito ay dapat nakawan. Ang Gabay na ito ay nabuo at iniaalok sa iyo – ang mambabasa – upang maikawing mo ang iyong sariling Laro ng Kulay sa Perya. Sakaling may pagkakamali, at upang ipakita rin sa iyo kung paano hindi gawin ito upang mas magawa mo ito ng maayos, maaari mong tingnan ang listahan ng mga sanggunian na link na aking inilista sa dulo ng aralin na ito. Ngunit ito ay napakadali. Napaka-simple. Sa matandang araling ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng Laro ng Kulay sa Perya. Sa dulo ng araling ito – na sa totoo lang, ay magtatagal ng ilang sesyon – dapat nating maipindot ang 'Simula' button, panoorin ang pinsala na ating nilikha na mabuhay, at magpatuloy na tamasahin ang kaguluhan. Narito na tayo. Ang ating unang Nilalaman!

## Kabanata 1: Pagplano ng Iyong Laro ng Kulay sa Perya, paano gumawa ng laro ng kulay sa perya

### 1.1 Pagtatakda ng Iyong Bisyon

Bago natin isaalang-alang ang mga detalye ng implementasyon, maglaan ng isang sandali upang magpasya kung ano ang tingin mo na dapat itsura ng iyong optimal na Laro ng Kulay sa Perya. - Ang laki at saklaw ng iyong kaganapan.

- Ang target na mga manonood at demograpiko.

- Ang pangkalahatang tema at atmospera na nais mong likhain.

### 1.2 Pagtatakda ng Mga Layunin at Layunin

Magtakda ng malinaw na mga layunin at layunin para sa iyong Laro ng Kulay sa Perya. Maaaring ito ay kinabibilangan ng:

- Pagbibigay ng aliw para sa mga dumalo.

- Pagbibigay ng kita para sa iyong organisasyon o charity.

- Pagpapalaganap ng kultural na pamana at pakikilahok ng komunidad.

### 1.3 Paglikha ng Budget

Maghanda ng isang nakalista na budget para sa nasabing Laro ng Kulay sa Perya na kinikilala ang gastos sa paggawa ng laro at ang mga gastusin na kinakailangan upang ito ay mapatakbo. Kasama rito ang mga sumusunod na gastos:

- Materyales at kagamitan para sa pagbuo ng laro.

- Bayad sa permit at seguro.

- Mga gastos sa pagmamaneho at operasyon.

## Kabanata 2: Pagdidisenyo ng Mekanika ng Laro, paano gumawa ng laro ng kulay sa perya

### 2.1 Pagpili ng Disenyo ng Gulong

Ang sentro ng Laro ng Kulay sa Perya ay ang gulong. Isaalang-alang ang mga sumusunod:

- Ang laki at materyales ng gulong.

- Ang mga kulay at visual na disenyo ng mga seksyon.

### 2.2 Pagtatakda ng Mga Opsyon sa Pagtaya

Magpasya sa mga opsyon sa pagtaya na magagamit sa mga manlalaro. Karaniwang mga opsyon ay kinabibilangan ng:

- Pagtaya sa isang kulay lamang: Ang mga manlalaro ay nagtataas sa isang kulay lamang.

- Mga kombinasyon na pagtaya: Ang mga manlalaro ay nagtataas sa maraming kulay.

- Espesyal na mga pagtaya: Natatanging mga opsyon sa pagtaya, tulad ng pagtaya sa mga kalapit na seksyon o partikular na mga pattern.

### 2.3 Pagtatatag ng Estratehiya sa Pagbabayad

Detalyahin ang istraktura ng pagbabayad batay sa mga nanalong pagtaya. Maaaring mag-iba ito depende sa:

- Ang ninanais na antas ng kita para sa laro.

how to create a color game perya


# Unsaon paghimo og Color Game Perya: Usa ka Komprehensibo nga Guide

## Panumdom

Ang kahayag nga, naghinumdom, magpahilum, morag antigo, mahadlok nga kalipay, mga tambagi, kalahian nga kulay, pamasin-pamasin nga kalipay, grabeng makahulagway sa kahamugaway sa tingog ug kulay, kahinumdom, magamagsik, ug tinuod nga makawiwili nga Color Game Perya (usa ka trahikomedyang pasundayag sa mga perya ug karnabal sa Pilipinas, diin ang kadam-an makauliag sa pagdala sa usa ka manlalaro ngadto sa kahoy sa atop ngadto sa pagbuot ug sisinggit sa pagpangbuwag sa usa ka laing pagpalayas) – ang canon sa folk sa Pilipinas walay kahayag, apan human mapanid-an ang usa ka Color Game Perya, dili mabalik ang mga huna-huna sa mga manlalaro. Kinahanglan nga I-hijack. Kini nga Guide miabot ngadto sa pagkabuhi ug gipahigayon kanimo – ang mabasahon – aron nga imong I-hijack ang imong kaugalingon nga Color Game Perya. Sa kaso nga adunay sayop, ug aron usab ipakita kanimo unsaon pagpanghimo og dili pagbuhat aron mahimo nimo kini nga mas maayo, mahimo nimo pangitaon ang lista sa mga resource nga mga link nga akong gipas-an sa katapusan niining leksiyon. Apan kini dako kaayo nga kasayuran. Kini dako kaayo nga klaro. Niining taas nga lesson, ako mosuway nga magtudlo kanimo unsaon paghimo og Color Game Perya. Sa katapusan niining, nga kuno, kinahanglan uban kanako sa pagpanulay sa 'Start' button, tan-awon ang kagubot nga atong gipang-ayuon moabot sa kinabuhi, ug magpadayon sa pag-amping sa kagubot. Ato na ni!

## Kabanata 1: Pagplano sa Imong Color Game Perya, unsaon paghimo og usa ka color game perya

### 1.1 Pagtakda sa Imong Vision

Sulod sa usa ka segundo sa pagtuman sa mga detalye sa implementasyon, magdesisyon una kon unsa ang imong optimal nga Color Game Perya.

- Ang kadako ug kalapad sa imong kalihukan. - Ang target nga audience ug demographics. - Ang kabugnaw ug atmosphere sa pangkinaugaliang imong gusto nga kahimtang.

### 1.2 Pagsugod ug Mga Katuyoan

Ibutang sa linaw ang imong mga katuyoan alang sa imong Color Game Perya. Kini mao ang paghatag ug katigayonan:

- Paghatag ug kalingawan alang sa mga dinag-an. - Pagbuhos ug kita alang sa imong organisasyon o charitable institution. - Pag-amping sa kultural nga kalinaw ug pagpakigbahin sa komunidad.

### 1.3 Paghimo ug Budget

Ihanda ang usa ka listahan sa mga gasto alang sa maong Color Game Perya nga naglakip sa gasto sa paghimo sa dula ug sa mga gasto nga kinahanglanon sa pagdagan niini. Kini naglakip sa mga sumusunod nga gasto:

- Kagamitan ug materyales alang sa paghimo sa dula. - Bayad sa permit ug insurance. - Mga kawani ug operational expenses.

## Kabanata 2: Paghimo sa Mekaniko sa Dula, unsaon paghimo og usa ka color game perya

### 2.1 Paghulagway sa Disenyo sa Gulong

Ang sentro sa Color Game Perya mao ang gulong. Tumana sa pagtagad:

- Ang kadako ug materyales sa gulong. - Ang mga kulay ug visual nga disenyo sa mga segments.

### 2.2 Pagtakda sa Mga Pamaagi sa Pusta

Desisyonan ang mga pamaagi sa pusta nga makita sa mga manlalaro. Mga katugyanan lakip na:

- Pusta sa usa ka kulay: Ang mga manlalaro magpusta sa usa ka kulay. - Pusta sa kombinasyon: Ang mga manlalaro magpusta sa pipila ka mga kulay. - Espesyal nga mga pusta: Espesyal nga mga opsyon sa pusta, sama sa pagpusta sa mga adjacent segments o sa espesipikong mga pattern.

### 2.3 Pagtakda sa Payout Structure

Tumana sa detalye sa payout structure basi sa mga daugan nga mga pusta. Kini mahimong maglain base sa:

- Ang gikinahanglang lebel sa kasarangan sa kita alang sa dula.2
Mayon St, Santa Mesa Heights, Quezon City, Metro Manila, Philippines how to create a color game perya

Copyright © 2020 Business Oriented - designed by TemplateMo.