peryagame login register
perya game login register

perya games in the philippines


Yet, even while moving on in life, perya games in the philippines’s heart remained committed to serve those in need, as he travelled from one end of the Philippines to the other, from the bustling congestion of Manila to the windswept cliffs of Batanes.

Upon arriving in the city of Davao, perya games in the philippines found a community living in crushing poverty and under the thumb of exploitation. Here squatters and migrant workers littered the urban sprawl and crowded city markets. Here were street children trying to survive on their own, forced to peddle cigarettes and drugs and scrounge for loose change on the mean streets.

With caring in his heart, he reached out to these forgotten human beings whom he sheltered, fed, and educated. He created homes from which they could be shielded from the harsh realities of life on the streets, giving them supports they needed to carve out meaningful lives.

And as perya games in the philippines watched these children thrive under his care, he felt that his work was not wasted – that when he looked at each child, he could see the future poised to be better and forever changed.

But even as perya games in the philippines could celebrate successes in Davao, there were, in fact, hundreds more throughout the Philippines for whom he should have been giving the same time, just in a different place. So he carried on. He was deeply moved by the children he helped, and empowered by meeting their parents and siblings. They fuel his mission. Even now, he has days when he can’t even imagine slowing down. He is excited by the prospect of alleviating future suffering by talking to more people. ‘All of these things we inherit from our parents,’ he says. ‘Some things are useless, and some are not. But there is only one thing that never goes to waste, and that’s helping other kids. Whenever you help a child, it never goes to waste.’ 11/11/2018.Davao.

The people of Bohol in the central Philippine province. perya games in the philippines tells the story of a community broken by a devastating earthquake and the courageous re-emergence of the people out of the ruins.

Characteristically, perya games in the philippines lifted his sleeves and plunged himself into the reconstruction work alongside the villagers. Brick by brick, stone by stone, the ravaged landscape soon reconstituted.

And as on Bohol, helping the locals to feel they had triumphed over adversity, perya games in the philippines knew that his little pilgrimage was not yet complete. There were so many more people in the Philippines who needed his help, who needed a new beginning. And thousands of chickens who could use a bit of food … he continued on his path. There will always be a way, the light of love will shine on us all one day.

perya games in the philippines


Gayunpaman, kahit na patuloy sa paglipas ng buhay, nanatili ang puso ni perya games sa Pilipinas na tapat na nangangako na maglingkod sa mga nangangailangan, habang naglalakbay mula sa isang dulo ng Pilipinas hanggang sa kabilang dulo, mula sa siksikang kaguluhan ng Maynila hanggang sa malakas na hangin sa mga bangin ng Batanes.

Sa pagdating sa lungsod ng Davao, natagpuan ni perya games ang isang komunidad na nabubuhay sa napakahirap na kahirapan at sa ilalim ng higpit ng pang-aabuso. Narito ang mga squatter at manggagawa sa ibang bayan na nagkalat sa urban sprawl at sa mga siksikang pamilihan ng lungsod. Narito ang mga batang naglalakad sa kalye na sinusubukang mabuhay mag-isa, pinipilit na magbenta ng sigarilyo at droga at humahanap ng barya sa marahas na mga kalye.

Sa pagmamalasakit sa kanyang puso, kanyang hinawakan ang mga nakalimutang nilalang na itinaboy niya, pinakain, at itinuro. Nilikha niya ang mga tahanan kung saan sila ay maaaring itaboy mula sa mahigpit na realidad ng buhay sa kalsada, binibigyan sila ng mga suportang kailangan nila upang magkaroon ng makabuluhang buhay.

At habang pinanonood ni perya games ang mga batang ito na umunlad sa ilalim ng kanyang pangangalaga, naramdaman niya na ang kanyang gawain ay hindi nasayang - na kapag tiningnan niya ang bawat bata, makikita niya ang hinaharap na nakahanda na maging mas maganda at magbabago magpakailanman.

Ngunit kahit na maaaring ipagdiwang ni perya games ang mga tagumpay sa Davao, mayroon sa katunayan, daan-daang iba pa sa buong Pilipinas para sa kanilang kanyang dapat bigyan ng oras, lamang sa isang iba't ibang lugar. Kaya patuloy siyang nagtuloy. Lubos siyang naantig sa mga bata na tinulungan niya, at pinamamalagi sa pakikilala sa kanilang mga magulang at mga kapatid. Sila ang nagpapalakas sa kanyang misyon. Kahit ngayon, may mga araw siya na hindi niya maipakita ang pag-aalinlangan. Siya ay nasisiyahan sa posibilidad ng pag-aalis ng hinaharap na paghihirap sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa higit pang mga tao. 'Lahat ng ito ay aming namana mula sa aming mga magulang,' sabi niya. 'May mga bagay na walang silbi, at mayroon ding hindi. Ngunit mayroong isang bagay na hindi kailanman nasasayang, at iyon ay ang pagtulong sa ibang mga bata. Kapag tinutulungan mo ang isang bata, hindi ito kailanman nasasayang.' 11/11/2018.Davao.

Ang mga tao ng Bohol sa sentral na lalawigan ng Pilipinas. Iniulat ni perya games ang kuwento ng isang komunidad na nawasak ng isang nakapanlulumong lindol at ang matapang na paglitaw muli ng mga tao mula sa mga labi.

Karaniwang ugali, itinaas ni perya games ang kanyang mga manggas at sinalubong ang kanyang sarili sa gawain ng pagbabangon kasama ang mga taga-baryo. Bato sa bato, bato sa bato, ang sinira na tanawin ay agad na muling binuo.

At tulad sa Bohol, habang tumutulong sa mga lokal na makaramdam na nagtagumpay sila laban sa kahirapan, alam ni perya games na ang kanyang maliit na pagpilgrino ay hindi pa tapos. May marami pang ibang tao sa Pilipinas na nangangailangan ng kanyang tulong, na nangangailangan ng isang bagong simula. At libu-libong manok na maaaring gumamit ng kaunting pagkain ... siya ay nagpatuloy sa kanyang landas. Palaging may paraan, ang ilaw ng pag-ibig ay magbibigay liwanag sa ating lahat isang araw.

perya games in the philippines


Apan bisan pa sa pagpadayon sa kinabuhi, ang kasingkasing ni perya games sa Pilipinas padayon nga anaa sa dedikasyon sa pag-alagad sa mga nanginahanglan, samtang siya miagi gikan sa usa ka tunga sa Pilipinas ngadto sa laing tunga, gikan sa kagubot sa Manila ngadto sa mga lugara sa Batanes nga gilantaw sa hangin.

Sa pag-abot sa dakbayan sa Davao, nasaksihan ni perya games sa Pilipinas ang usa ka komunidad nga nagkinahanglan og gahum ug gahum sa pagpahimulos. Dinhi, ang mga iskwat ug migranteng mamumuo naglupad sa urban nga kagubot ug nagkahulog sa mga merkado sa dakbayan. Adunay mga bata nga anaa sa dalan nga nagsulay nga mabuhi sa ilang kaugalingon, gipugos nga magbaligya og sigarilyo ug drugas ug maghanap og limos sa mga pobreng dalan.

Sa kasingkasing nga puno sa kabalaka, iya gipangusgan ang mga tawong gipanglimos kinsa gisakyan, gipakaon, ug gipahinumdom. Siya nagtukod og mga panimalay nga ila maka-amgo gikan sa masakit nga mga kahimtang sa kinabuhi sa mga dalan, nga naghatag kanila sa suporta nga ila kinahanglan aron makakuha og makab-ot sa kahulogan nga kinabuhi.

Ug samtang si perya games sa Pilipinas misaksi sa pag-uswag sa mga bata ubos sa iyang pag-atiman, siya nibati nga ang iyang trabaho dili sayang - nga sa dihang siya misusi sa matag bata, makita niya ang umaabot nga napaila nga mas maayo ug kanunay nga nabag-o.

Apan bisan pa nga si perya games sa Pilipinas nagkatampo og mga kadaugan sa Davao, aduna gihapon, sa kamatuoran, daan-daang mga tawo sa Pilipinas diin kinahanglan niya nga gihatagan og panahon, lamang sa laing lugar. Busa siya miagi. Siya gibatbat sa kamingaw sa mga bata nga iyang gihatagan og tabang, ug gihimo siya nga mas gamhanan sa pagsab-og sa ilang mga ginikanan ug mga igsoon. Sila mao ang nagpaandam sa iyang misyon. Bisan karon, adunay mga adlaw diin wala pa gani siya makahunahuna nga magpasigarbo. Siya nangulbaan sa paglaom sa pagsagop sa masunod nga kasakit pinaagi sa pagpakighinabi sa mas daghang mga tawo. "Tanang mga butang nga atong ginikanan," ingon niya. "Ang uban mga walay pulos, ug ang uban dili. Apan aduna lamang usa ka butang nga wala gayud malayas, ug kini mao ang pagtabang sa uban nga mga bata. Sa bisan unsa nga panahon nga imong tabangan ang usa ka bata, wala gyud kini magkaraan." 11/11/2018.Davao.

Ang mga tawo sa Bohol sa sentral nga probinsya sa Pilipinas. Si perya games sa Pilipinas nag-istorya sa usa ka komunidad nga napukan sa usa ka kahugawon nga linog ug ang matarung nga pagbalik sa mga tawo gikan sa mga rebolto.

Sa karaanong paagi, si perya games sa Pilipinas gipatindog ang iyang mga manggas ug gisulod ang iyang kaugalingon sa trabaho sa pagtukod uban sa mga lumulupyo. Brick sa pamalay, bato sa bato, ang nasirang kakahuyan gilutos dayon sa pagbalik.

Ug samtang sa Bohol, pagtabang sa mga lokal nga pagbati nga nakadaug sila sa kabudlayan, si perya games sa Pilipinas nakahibawo nga ang iyang gamay nga peregrinasyon wala pa mahuman. Adunay labing daghang mga tawo sa Pilipinas nga kinahanglan ang iyang tabang, nga nanginahanglan og usa ka bag-ong umpisa. Ug ang liboan ka mga manok nga mahimong gamiton sa pagkaon... miagi siya sa iyang dalan. Adunay labing daghang paagi, ang kasanag sa gugma magasilaw kanato tanan sukad kaniadto.

Metro Ave, Quezon City, 1128 Metro Manila, Philippines perya games in the philippines

Copyright © 2020 Business Oriented - designed by TemplateMo.