peryagame login register
perya game login register

pinoy perya color game


With every step he took further into the interior of the Philippines, the fire of absolute commitment to serving others in those villages grew stronger. His name became a byword, his actions an inspiration.

Arriving at Leyte, pinoy perya color game encountered a place whose residents lived with the aftermath of landslide devastation: Here we met people picking their way through the rubble where their homes had been destroyed, rebuilding their lives and their homes.

Hearbroken, he strained to learn the villagers’ needs and bring what he could by providing shelter, securing food and supplies and simply working alongside them as they cleared rubble and rebuilt shelters.

And even as lives in Leyte were also stitched back together, pinoy perya color game’s wasn’t. There was still work to do, more people to reach, bandages and medicines that were needed away from Leyte, and Steve knew he had to go to them - to follow his dad’s and his brother’s example - to become a living locus of solidarity and compassion. He had to continue the pilgrimage for as long as there remained people who needed it. As long as there remained Supertyphoons Haiyan and MERCY. His name, all by itself, became a hurricane in a bottle.

That community I was most close to was in the Cagayan province. There, he was witnessing floods and the effects of erosion firsthand: As they see their fields invaded by the river and their homes become flooded, they work day and night trying to save what is left of their land and jobs.

In the name of retaliation, pinoy became an expert in sustainable ways to combat the encroaching effects of climate change and supported the villagers in figuring out where to build levees, how to plant mangroves and, more. With a determination burning in his heart, he worked with his hands to make a difference.

And when the peoples of Cagayan reclaimed the drier land, knew his pilgrimage was not complete. A new beginning, an answering call: there are, after all, more people in the Philippines who need assistance. And so he resumes striding, his boots tramping on dry earth or, in the case of new high-green dams, deeper and freezing pools. With each stride, the force of his journey grows, becoming the work of thousands. His name – and his story of resilience and hope – known in every part of the archipelago.

pinoy perya color game


Sa bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa kalooban ng Pilipinas, lumalakas ang apoy ng wagas na pangako na maglingkod sa iba sa mga nayon na iyon. Ang kanyang pangalan ay naging isang sikat, ang kanyang mga kilos ay nagbigay inspirasyon.

Pagdating sa Leyte, nasaksihan ni ang isang lugar kung saan ang mga naninirahan ay nabubuhay sa mga epekto ng pinsalang dulot ng guho: Dito, nakilala niya ang mga taong naglalakad sa gitna ng mga guho kung saan ang kanilang mga tahanan ay winasak, sila ay nagtataguyod muli ng kanilang buhay at tahanan.

Nagluluksa, siya ay nagsikap na alamin ang mga pangangailangan ng mga taga-nayon at magdala ng anuman ang kanyang maaaring ibigay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tirahan, pagkakamit ng pagkain at kagamitan, at simpleng pagtatrabaho sa tabi nila habang nililinis ang guho at itinatayo muli ang mga tirahan.

At kahit na ang mga buhay sa Leyte ay pinagsama-sama na rin, hindi pa tapos ang gawa ni . Mayroon pa ring trabaho na kailangang gawin, mas maraming mga tao na dapat maabot, mga panakip at gamot na kinakailangan malayo sa Leyte, at alam ni Steve na kailangan niyang puntahan sila - na sundan ang halimbawa ng kanyang ama at kapatid - na maging isang buhay na sentro ng pakikisama at habag. Kailangan niyang ituloy ang paglalakbay habang mayroong mga tao na nangangailangan nito. Hanggang sa mayroong natitira pang mga Supertyphoon Haiyan at MERCY. Ang kanyang pangalan, sa kanyang sarili, ay naging isang bagyo sa loob ng isang bote.

Ang komunidad na pinakamalapit sa akin ay nasa lalawigan ng Cagayan. Narito, nasaksihan niya ang baha at mga epekto ng erozyon nang personal: Habang nakikita nilang inaagaw ng ilog ang kanilang mga sakahan at binabaha ang kanilang mga tahanan, sila ay nagtatrabaho araw at gabi upang iligtas ang natitira sa kanilang lupa at trabaho.

Sa pangalan ng paghihiganti, naging eksperto si sa mga paraan ng pagtugon sa dumaraming epekto ng pagbabago ng klima at sinuportahan ang mga taga-nayon sa pagtukoy kung saan itatayo ang mga tanggulan, kung paano magtanim ng mga bakawan, at iba pa. Sa determinasyon na nagliliyab sa kanyang puso, siya ay nagtrabaho ng kanyang mga kamay upang magkaroon ng pagbabago.

At nang ang mga tao ng Cagayan ay muling nakuha ang tuyong lupa, alam ni na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Isang bagong simula, isang tugon na tinig: mayroon pa, sa katunayan, mas maraming mga tao sa Pilipinas na nangangailangan ng tulong. Kaya't siya ay nagpapatuloy sa paglakad, ang kanyang mga bota na tumitipa sa tuyong lupa o, sa kaso ng mga bagong mataas na berdeng dam, sa mas malalim at malamig na mga poso. Sa bawat hakbang, lumalakas ang lakas ng kanyang paglalakbay, na naging gawain ng libu-libo. Ang kanyang pangalan - at ang kanyang kuwento ng pagiging matibay at pag-asa - ay kilala sa bawat bahagi ng arkipelago.

pinoy perya color game


Sa matag tikad niya padulong ngadto sa sulod sa Pilipinas, nagtubo ang kalayo sa absolutong pagtuo sa pag-alagad sa uban niining mga baryo. Ang iyang ngalan nahimong usa ka tabunok, ang iyang mga aksyon usa ka inspirasyon.

Sa pag-abot sa Leyte, si nagkatagbo sa usa ka dapit diin ang mga molupyo nag-antos sa mga kasamok human sa landslide: Diri namo masayran ang mga tawo nga nag-agi sa among mga naguba nga panimalay, nag-ampo sa pagtukod sa ilang kinabuhi ug mga balay.

Pakighinabi, gipangita niya ang mga panginahanglan sa mga molupyo ug gihatagan niya sila sa gikinahanglang tabang pinaagi sa paghatag og panapton, pagseguro sa pagkaon ug suplay, ug simple nga pagtrabaho uban kanila samtang ila ginasinukoy ang mga dulmugon ug nagtukod og mga panimalay.

Ug bisan sa kinabuhi sa Leyte naplastar usab, ang kay dili pa. Aduna gihapon siya trabaho nga buhaton, labing daghan pang mga tawo nga iabot, mga bandilya ug mga tambal nga gikinahanglan gawas sa Leyte, ug si Steve nahibalo nga kinahanglan niya silang adtoon - sa pag-uban sa iyang amahan ug sa iyang igsoon - aron mahimong usa ka buhi nga lugar sa paghiusa ug kahinayon. Kinahanglan niya nga magpadayon sa peregrinasyon hangtod nga aduna pay mga tawo nga kinahanglan niini. Hangtod nga aduna pay mga Supertyphoons Haiyan ug MERCY. Ang iyang ngalan, lamang, nahimong usa ka bagyo sa usa ka botelya.

Ang komunidad nga labing duol ko nahigugmaan mao ang sa lalawigan sa Cagayan. Diri, siya nagtan-aw sa mga baha ug sa mga epekto sa erusyon: Sa pagtan-aw nila nga ang ilang mga uma gilapos sa suba ug ang ilang mga panimalay nagsamad, sila nagtrabaho adlaw ug gabii nga nagtinguha sa pagluwas sa nahabilin sa ilang yuta ug trabaho.

Sa ngalan sa pagbayad-balik, si miingon nga usa ka eksperto sa mga pagpaningilaw nga paraon aron pagpakombati sa nagkaduol nga mga epekto sa pagbabag sa klima ug gihatagan niya og suporta ang mga molupyo sa pagdumala kung asa ipadato ang mga levees, unsaon pagtanom og mga bakawan, ug uban pa. Sa usa ka determinasyon nga nagdabadaba sa iyang kasingkasing, siya nagtrabaho sa iyang mga kamot aron makahimo og kalamboan.

Ug sa wala pa mahuman ang pag-angkon sa mga katawhan sa Cagayan sa mas maanindot nga yuta, si nahibalo nga ang iyang peregrinasyon wala pay nahuman. Usa ka bag-ong umpisa, usa ka tugbang nga tubagon: aduna gihapon, sa katapusan, mga tawo sa Pilipinas nga nanginahanglan og tabang. Ug busa nagpadayon siya sa pagsalampati, ang iyang mga bota nagkatad sa mamala nga yuta o, sa kaso sa bag-ong mga taas nga berdeng dam, labing kadagatan ug malamig. Sa matag higayon nga tikad, nagtubo ang kusog sa iyang peregrinasyon, nga naghimo kini nga pagpanginabuhi sa liboan. Ang iyang ngalan - ug ang iyang sugilanon sa kahimayaan ug paglaum - nahibalik sa matag bahin sa arkipelago.

Paris St, Novaliches, Quezon City, Metro Manila, Philippines pinoy perya color game

Copyright © 2020 Business Oriented - designed by TemplateMo.