peryagame login register
perya game login register

what is color game perya


Perya: Psychology, Science and History of the Filipino Colour Game. Edited by Herminigildo Garcia. 1986. Photo supplied by the authorWhat kind of truth attracts gamblers and players to chase it until death? Let’s start with a lexicon. Perya is a tagalog term derived from the Spanish word lotería, or ‘lottery’, says ng: ‘Spanish conquerors were first to bring the lottery machines. When they introduced the attractions of the lottery in the country, they invented a Tagalog word for it which was perya.’

Introduction

It is undoubtedly the most exciting and, at the same time, least studied of the world’s carnival pastimes. It originates in the Philippines and is known in the country – and by tourists of various nationalities playing it – under the simple moniker of the colour Game Perya (‘peryan’: Tagalog for ‘motley’, ‘variegated’). In these pages, we will give a detailed account of this intriguing game.

Chapter 1: Tracing the Origins,what is color game perya

To understand what it means to play Draw Colour Game Perya, we must step back in time to consider its history. In the Philippines, colour game perya (fair) is traced back to the Spanish colonial period. The game was a common socialising activity that later became part of Filipino processes and rituals where the lower- and middle-classes come together to play different games of chance and skill. Colour game perya is one of those games because it’s easy to play and people enjoy playing it.

Chapter 2: Mechanics and Gameplay,what is color game perya

Ultimately, at its most fundamental level, the energy and the meaning of the game of Color Game Perya centre around chance, luck, and, most importantly, prediction, an activity where players are forced to take a chance, to ‘roll the dice’, so to speak, and hope for the best. The rules are simple and straightforward: the game board consists of one large spinning wheel of around 1 metre in diameter covered by hues of colourful sectors representing different outcomes and a central cavity where the ‘pointer’ is located. Players choose their bets by picking something to wager on – usually an exact or a particular colour – and hope the wheel will land on their selected hue when it stops spinning. Consequently, tension runs abound from the moment the wheel starts to spin until it stops turning, culminating into palpable exhilaration and ecstasy – whether patrons win or lose.

Chapter 3: Cultural Significance,what is color game perya

And, more important than that, there’s its intrinsic link to Filipino culture. First off, there’s the kitch, yes. The nostalgia factor. How perya can be an exercise in reminiscing: of family, of happy childhood, of running barefoot under the stars. Then there’s the fact that perya has also long been a part of the sociability industry: a people’s bazaar of sorts where varied strata of society rub shoulders. And the fact that perya has long taken pride of place in fiestas and fiestas, as part of the country’s resilience as a people.

what is color game perya


Pamagat: Perya: Sikolohiya, Agham, at Kasaysayan ng Filipino Colour Game. In-edit ni Herminigildo Garcia. 1986. Larawan na ibinigay ng may-akda

Anong uri ng katotohanan ang bumabagabag sa mga sugalero at manlalaro upang habulin ito hanggang sa kamatayan? Simulan natin sa leksikon. Ang Perya ay isang salitang Tagalog na nagmula sa salitang Espanyol na lotería, o 'lottery', ayon sa ng: 'Ang mga mananakop na Espanyol ang unang nagdala ng mga makina ng lottery. Nang ipakilala nila ang mga atraksyon ng lottery sa bansa, sila ay nag-imbento ng isang salitang Tagalog para dito na tinatawag na perya.'

Panimula

Walang dudang ito ang pinaka-nakakakilig at, sa kasalukuyang panahon, pinakakaunting pinag-aaralan sa mga libangan sa carnival sa buong mundo. Ito ay nagmula sa Pilipinas at kilala sa bansa - at ng mga turista mula sa iba't ibang bansa na naglalaro nito - sa simpleng pangalang ng laro ng kulay na Perya ('peryan': Tagalog para sa 'masalimuot', 'makukulay'). Sa mga pahinang ito, ibibigay namin ang detalyadong kuwento ng nakakaenganyong laro na ito.

Kabanata 1: Pagsusuri sa mga Pinagmulan,what is color game perya

Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng paglalaro ng Draw Colour Game Perya, kailangan nating bumalik sa nakaraan upang isaalang-alang ang kasaysayan nito. Sa Pilipinas, ang perya ng kulay (pamimiyesta) ay maaaring maunawaan sa panahon ng panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang laro ay isang karaniwang aktibidad sa pakikisalamuha na naging bahagi ng mga proseso at ritwal ng mga Pilipino kung saan nagtitipon ang mga uri ng mahihirap at gitnang-uri upang maglaro ng iba't ibang mga laro ng pagkakataon at kasanayan. Ang perya ng kulay ay isa sa mga laro na iyon dahil madali itong laruin at nakakatuwa para sa mga tao.

Kabanata 2: Mekanika at Paglalaro,what is color game perya

Sa pinakasentro nito, ang enerhiya at kahulugan ng laro ng Color Game Perya ay nakatuon sa pagkakataon, suwerte, at, higit sa lahat, panghuhula, isang aktibidad kung saan pinipilit ang mga manlalaro na subukan ang kanilang kapalaran, upang 'igulong ang mga datos', kumbaga, at umasa sa pinakamabuti. Ang mga patakaran ay simple at tuwiran: ang laro ay binubuo ng isang malaking umiikot na gulong na may sukat na humigit-kumulang 1 metro sa diameter na nababalot ng mga makulay na sektor na kumakatawan sa iba't ibang mga resulta at may gitnang butas kung saan matatagpuan ang 'pointer'. Ang mga manlalaro ay pumipili ng kanilang mga pusta sa pamamagitan ng pagpili ng isang bagay na ipapusta - karaniwan ang eksakto o isang partikular na kulay - at umaasa na ang gulong ay tatama sa kanilang piniling kulay kapag ito ay tumigil sa pag-ikot. Bilang resulta, ang tensyon ay umaapaw mula sa sandaling ang gulong ay nagsimulang umikot hanggang sa ito ay tumigil sa pag-ikot, na nagtatapos sa pakiramdam ng kasiyahan at ligaya - kung nanalo o natalo man ang mga patrong manlalaro.

Kabanata 3: Kultural na Kahalagahan,what is color game perya

At, higit pa sa lahat, mayroong taglay itong intrinsikong kaugnayan sa kultura ng Pilipino. Una sa lahat, mayroon itong kitch, oo. Ang factor ng pagmamalungkot. Kung paano maaaring maging isang perya na ehersisyo sa pag-alala: ng pamilya, ng masayang kabataan, ng pagtakbo na walang sapatos sa ilalim ng mga bituin. Pagkatapos ay mayroon ang katotohanan na ang perya ay matagal nang bahagi ng industriya ng sosyalisasyon: isang bazaar ng bayan ng uri kung saan ang iba't ibang strata ng lipunan ay nagtatagpo. At

ang katotohanan na ang perya ay matagal nang mayroon ng pwesto sa mga piyesta at festival, bilang bahagi ng katatagan ng bansa bilang isang tao.

what is color game perya


Perya: Sikolohiya, Syensya, ug Kasaysayan sa Filipino nga Larong Kulay. Gipahimangno ni Herminigildo Garcia. 1986. Mga litrato gihatag sa may-akda

Unsa nga kamatuoran ang magdani sa mga sugalan ug mga manlalaro aron pagsunod niini hangtod sa kamatayon? Sugdan nato sa usa ka talahuron. Ang Perya usa ka termino sa Tagalog nga gikan sa Spanish nga pulong nga lotería, o 'lottery', matud sa ng: ‘Ang mga Katsila nga mananakop maoy unang nagdala sa mga makina sa loterya. Sa dihang ilang gisulayan ang mga hinganib sa loterya sa nasud, sila mihimo og usa ka pulong sa Tagalog nga gigamit niini, ang perya.’

Pagsugod

Dili maikatublag nga ang pinakamakalingaw ug, ingon man, pinakagamhanang pasati sa kalibutan sa mga carnival. Kini naghalin sa Pilipinas ug nailhan sa nasud - ug sa mga turista gikan sa lainlaing nasod nga nagdula niini - ubos sa simple nga ngalan sa Color Game Perya ('peryan': Tagalog alang sa 'masiaw', 'sala-sala'). Sa mga pahina nga ini, atong hatagan og detalyadong kasaysayan niini nga makalilisang nga laro.

Kapitulo 1: Pagsubay sa Mga Pinaghalinan,what is color game perya

Aron masabtan kung unsa ang kahulogan sa pagsulay og Larong Kulay Perya, kinahanglan nato magbalik sa kasaysayan. Sa Pilipinas, ang color game perya (fair) gisundan sa panahon sa Spanish colonial. Ang dula usa ka kinaadman sa sosyalisasyon nga sa ulahi naging bahin na sa mga proseso ug ritwal sa mga Pilipino diin ang mga kabus ug midyos nga klase mokuyog aron magdula og lainlaing mga dula sa swerte ug kahibalo. Ang color game perya usa sa mga dula tungod kay sayon kini nga dula ug makalingaw ang mga tawo.

Kapitulo 2: Mekanika ug Gameplay,what is color game perya

Sa katapusan, sa iyang labing salabutanong bahin, ang enerhiya ug kahulogan sa laro sa Color Game Perya nagtuong sa higayon, swerte, ug, labaw sa tanan, ang pagtagna, usa ka aktibidad diin ang mga manlalaro gipugos nga magpamalasog, sa pag-asa sa labing maayo. Ang mga pamaagi simple ug tarong: ang game board naglangkob sa usa ka dako nga naglibot nga gulong nga gibalot sa mga kolor nga sektor nga nagrepresentar og lainlaing mga resulta ug usa ka sentro nga lungag diin anaa ang 'pointer'. Ang mga manlalaro mamili sa ilang mga taya pinaagi sa pagpili og mga butang alang sa pusta - kanunay usa ka eksaktong o usa ka partikular nga kolor - ug naglaom nga ang gulong mo-atiman sa ilang gipili nga kulay kon mohunong na kini sa paglibot. Busa, ang kahinam sa kahinam gikan sa panahon nga ang gulong nagsugod sa paglibot hangtod sa paghunong niini, nagtuloy ang tensyon sa kasagaran gikan sa kahimayaan ug kahakog - bisan pa ang mga suki modaug o madaug.

Kapitulo 3: Kultural nga Kahulugan,what is color game perya

Ug, labaw pa niini, anaa ang iyang kinabungturan nga koneksyon ngadto sa kultura sa Pilipino. Una sa tanan, aduna'y kitch, oo. Ang factor sa pagtan-aw sa nag-uma. Kung unsa nga ang perya mahimong usa ka ehersisyo sa pagpakauli: sa pamilya, sa malipayong kabatan-onan, sa pagdagan nga walay tiil ubos sa mga bituon. Unya aduna'y kamatuoran nga ang perya dugay nang bahin sa industriya sa pagsosyalisar: usa ka merkado sa mga tawo diin ang lainlaing klaseng katilingban nagbayaw. Ug ang kamatuoran nga ang perya dugay nang nahimong himaya sa mga piyesta ug mga piyesta, ingon nga bahin sa pagkadawat sa nasud isip usa ka katawhan.
what is color game perya

Langka St, Novaliches, Valenzuela, Metro Manila, Philippines what is color game perya

Copyright © 2020 Business Oriented - designed by TemplateMo.