peryagame login register
perya game login register

how to play color game perya


Book Title: The Colour Game Book Title: Perya Book Subtitle: A Complete Manual of the Game Book Subtitle: Book Thyself For Winning

Introduction

The Color Game Perya is one of the famous games that is sure to have in the Filipino fairs and carnivals. It also a simple yet lively game of luck and prediction. If you guys are able to anticipate the color, you will surely have a chance to get the prize. So in this article, let’s dive into the rules, give some tips and the strategies of the game.

First of all, let’s see the mechanisms of the game. In every Color Game Perya, there is a big acrylic board that consist of 10 columns. It means that there are 10 already prepared colors. In each round of the game, the play will roll a ball and it would land in 1 of the 10 slots. Sometimes, the player will also put another ball into the board after the game host announced a jackpot. Now, the player (s) can expect the balls to fall on the same color. If the balls fall on the same color on the same slot, the player’s prize will be doubled. If the balls fall on the same color but different slots, the prize will not double.

Chapter 1: Understanding the Color Game Perya,how to play color game perya

1.1 The Basics of the Color Game Perya,how to play color game perya

The Color Game Perya is played on a large revolving wheel with a number of coloured sectors. Players can bet on a particular colour by placing their money on its corresponding coloured circle on the table. When it stops spinning, the wheel indicates which colour is the final result. This is a simple game that is fun for anyone and is suitable for newcomers of all ages. Here’s a breakdown of the set-up.

- **The Wheel**: Typically divided into 8 to 12 colored segments.

Betting Mat: Players place their bets, corresponding to the colours on the wheel.

- **Chips or Tokens**: Used by players to place their bets on the betting mat.

1.2 History and Cultural Significance,how to play color game perya

It can be a more enriching experience to understand its history and cultural context – most particularly, how the game emerged within the context of a ‘perya’ (ie, a local Filipino festival to which the Color Game Perya contributes heavily). Fuerzas de Diversión archaeology further contextualises the way the game is played, unlike historical truths that, so far, Adartoo cannot verify.

how to play color game perya


### Pamagat ng Libro: Ang Laro ng Kulay ### Pamagat ng Libro: Perya ### Subtitulo ng Libro: Isang Kumpletong Manwal ng Laro ### Subtitulo ng Libro: I-book ang Iyong Sarili Para sa Panalo

## Panimula ##

Ang Color Game Perya ay isa sa mga kilalang laro na tiyak na makikita sa mga perya at karnabal sa Pilipinas. Ito rin ay isang simpleng ngunit masiglang laro ng swerte at hula. Kung kayo ay makapag-antabay sa kulay, tiyak na magkakaroon kayo ng pagkakataong makuha ang premyo. Kaya sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga patakaran, magbibigay ng ilang tips, at ang mga estratehiya ng laro.

Una sa lahat, tingnan natin ang mga mekanismo ng laro. Sa bawat Color Game Perya, mayroong malaking acrylic board na binubuo ng 10 kolum. Ibig sabihin nito ay mayroong 10 na nakahandang mga kulay. Sa bawat round ng laro, ang manlalaro ay magpapalakad ng bola at ito'y babagsak sa isa sa 10 slots. Minsan, ang manlalaro ay maglalagay rin ng isa pang bola sa board matapos ianunsyo ng host ng laro ang jackpot. Ngayon, inaasahan ng manlalaro na ang mga bola ay babagsak sa parehong kulay. Kung ang mga bola ay babagsak sa parehong kulay sa parehong slot, ang premyo ng manlalaro ay madodoble. Kung ang mga bola ay babagsak sa parehong kulay ngunit sa magkakaibang slot, ang premyo ay hindi madodoble.

## Kabanata 1: Pag-unawa sa Color Game Perya ##

### 1.1 Ang Mga Batayang Aspeto ng Color Game Perya ###

Ang Color Game Perya ay nilalaro sa isang malaking umiikot na gulong na may bilang ng mga sektor ng iba't ibang kulay. Ang mga manlalaro ay maaaring tumaya sa isang partikular na kulay sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang pera sa katumbas na bilog na kulay sa mesa. Kapag huminto sa pag-ikot, ipinapakita ng gulong kung aling kulay ang panghuling resulta. Ito ay isang simpleng laro na masaya para sa lahat at angkop para sa mga bagong manlalaro sa lahat ng edad. Narito ang isang detalyadong pagpapaliwanag ng set-up.

- **Ang Gulong**: Karaniwang nahahati sa 8 hanggang 12 kulay na mga segment.

- **Betting Mat**: Dito inilalagay ng mga manlalaro ang kanilang mga taya, katumbas ng mga kulay sa gulong.

- **Mga Chip o Token**: Ginagamit ng mga manlalaro upang ilagay ang kanilang mga taya sa betting mat.

### 1.2 Kasaysayan at Kultural na Kahalagahan ###

Maaaring maging mas nakapagpapayaman ng karanasan ang pag-unawa sa kasaysayan at kultural na konteksto nito – lalo na, kung paano umusbong ang laro sa konteksto ng isang 'perya' (ibig sabihin, isang lokal na piyesta Pilipino kung saan malaki ang kontribusyon ng Color Game Perya). Ang arkeolohiyang Fuerzas de Diversión ay higit na naglalagay ng konteksto sa paraan ng paglalaro ng laro, hindi katulad ng mga makasaysayang katotohanan na, hanggang sa ngayon, hindi pa maipapatunay ni Adartoo.

how to play color game perya


**Pamagat sa Libro: Ang Laro sa Kulay** **Pamagat sa Libro: Perya** **Sub-pamagat sa Libro: Usa ka Komprehensibong Manwal sa Dula** **Sub-pamagat sa Libro: Pamalandungan ang Imong Kaugalingon Para sa Pagdaog**

**Pagsugilanon**

Ang Color Game Perya usa sa mga bantog nga mga dula nga siguradong makita sa mga pistahan ug karnabal sa Pilipinas. Kini usa usab ka simple apan malingawon nga dula sa swerte ug pagtaya. Kon makapaminaw kamo sa kolor, siguradong aduna kamo'y tsansa nga makakuha sa premyo. Busa, niining artikulo, atong isudlay ang mga lagda, hatagan og pipila ka mga tips ug mga estratehiya sa dula.

Una sa tanan, tan-awon nato ang mekanismo sa dula. Sa matag Color Game Perya, adunay usa ka dako nga acrylic board nga gilangkuban sa 10 ka mga kolum. Mao kini nagpasabot nga adunay 10 ka andam nga mga kolor. Sa matag round sa dula, ang magdudula mosulod og bola ug kini mahulog sa usa sa 10 ka slots. Sa pikas bahin, ang mga magdudula makapaambit og lain nga bola sa board human ang host sa dula mideklara og jackpot. Karon, ang mga magdudula mahimong asahan nga mahulog ang mga bola sa parehas nga kolor. Kon ang mga bola mahulog sa parehas nga kolor sa parehas nga slot, ang premyo sa magdudula madoble. Kon ang mga bola mahulog sa parehas nga kolor apan sa lain-laing slots, ang premyo dili madoble.

**Kapitulo 1: Pagtuon sa Color Game Perya, unsaon pagdula sa color game perya**

**1.1 Ang mga Batakang Lagda sa Color Game Perya, unsaon pagdula sa color game perya**

Ang Color Game Perya gidula gamit ang usa ka dako nga nagabalik-balik nga ligid nga adunay daghang mga sektor sa kolor. Ang mga magdudula maka-taya sa usa ka partikular nga kolor pinaagi sa pagbutang sa ilang kwarta sa katungdanan nga kulubot nga lingin sa lamesa. Sa tunga-tungang punto, kon mohunong na ang ligid sa pagbalik-balik, kini mopakita kon unsa nga kolor ang katapusan nga resulta. Kini usa ka yano nga dula nga malingaw alang sa bisan kinsa ug angay alang sa mga bag-ong molupyo sa tanang edad. Ania ang usa ka breakdown sa paghimo.

- **Ang Ligid**: Tipikamente gibahin ngadto sa 8 ngadto sa 12 nga mga sektor nga may kolor.

- **Betting Mat**: Ang mga magdudula nagapataya, naaayon sa mga kolor sa ligid.

- **Mga Chips o Tokens**: Gigamit sa mga magdudula aron ipataya ang ilang kwarta sa betting mat.

**1.2 Kasaysayan ug Kultural nga Kahulugan, unsaon pagdula sa color game perya**

Mas dakong kasinatian kon masabtan nato ang kasaysayan ug kultural nga konteksto niini – labing partikular, unsaon ang dula misinggit sa konteksto sa 'perya' (ie, usa ka lokal nga pistahan sa Pilipino diin ang Color Game Perya naghatag og dakong kontribusyon). Ang Fuerzas de Diversión archaeology nagpadayag og dugang konteksto sa paagi sa pagdula, nga dili pareho sa mga kamatuoran sa kasaysayan nga, hangtod karon, wala madungog si Adartoo.

2

how to play color game perya

Acacia Street, San Miguel, Manila, 1005 Metro Manila, Philippines how to play color game perya

Copyright © 2020 Business Oriented - designed by TemplateMo.